Ngữ pháp: Đại từ – pronoun

Trong bài học này bản thân sẽ cùng nhau tìm hiểu về đại từ (pronoun)

Ngữ pháp: Đại từ - pronoun

I. Các loại đại từ

Đại từ (pronoun) là từ dùng thay cho một danh từ. Đại từ tất nhiên được chia thành 8 loại:

1. Đại từ nhân xưng (personal pronouns)

2. Đại từ quyền sở hữu (possessive pronouns)

3. Đại từ phản thân (reflexive pronouns)

4. Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns)

5. Đại từ lời đồn (interrogative pronouns)

6. Đại từ bất định (indefinite pronouns)

7. Đại từ quan hệ (relative pronouns)

8. Đại từ sự khác nhau (distributive pronouns)

II. Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns)

Trong bài này các bạn sẽ thống kê trước tiên về các đại từ nhân xưng.

Đại từ nhân xưng là các từ có tác dụng xưng hô khi xem phim với nhau. Trong tiếng Việt rất nhiều đại từ và cách áp dụng chúng cũng rất phong phú. Nhưng trong tiếng Anh và cả đa phần các ngoại ngữ chỉ có bất kỳ các đại từ cơ bản.

Các đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) được chia làm 3 ngôi:

Ngôi thứ nhất: dùng đến cho khách nói tự xưng hô (tôi, chúng tôi,…)

Ngôi thứ hai: có khả năng gọi người đang tìm kiếm cho mình (anh, bạn, mày,…)

Ngôi thứ ba: dùng để chỉ với một các đối tượng khác ngoài hai những nhóm đang tiếp xúc với nhau (anh ta, bà ta, hắn, nó,…)

Mỗi ngôi lại được phân thành rất ít và số nhiều.

Số ít để chỉ một đối tượng.

Số nhiều để chỉ nhiều đối tượng.

Các pronoun trong tiếng Anh bao gồm:

Ngôi I Ngôi II Ngôi III

Số ít I You He, She, It

Số nhiều We You They

I /ai/ : tôi, tao,…

You /ju/ : anh, bạn, các anh, các bạn.

Khi dùng ở số nhiều hay phần nhỏ đều viết là you.

He /hi/ : anh ta, ông ta, nó,…

She /Si/ : cô ta, bà ta, chị ta, nó,…

It /it/ : nó.

It thường chỉ có thể chỉ đồ vật

We /wi/ : chúng tôi, chúng ta,…

They /Tei/ : họ, chúng nó,…

Các động từ trong câu luôn luôn phải rất tuyệt vời cùng với nhiều đại từ của nó. Cách áp dụng động từ cho hòa hợp với chủ từ được gọi là chia động từ.

Trước hết ta khảo sát cách chia động từ TO BE.

TO BE (thì, là, ở)

I am

You are

He is

She is

It is

We are

They are

Như vậy ta thấy to be có ba biến thể : am, is và are.

Người ta cũng sử dụng cách viết tắt sau:

I am I’m

You are You’re

He is He’s

She is She’s

It is It’s

We are We’re

They are They’re

Theo Tienganhhangngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*